Speler informatie -

Statuten sv DFS

Statuten sv DFS

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging Door Fusie Sterk (sv DFS).
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Kesteren.

Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn
verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport, alsmede het doen beoefenen en het
bevorderen van andere takken van sport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door door middel van het lidmaatschap van landelijke
sportbonden, voor wat betreft de voetbalsport door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke
Nederlandse Voetbalbond (KNVB), voor wat betreft de gymnastiek door middel van het lidmaatschap van de
KNGU:
a. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden;
b. wedstrijden te doen houden;
c. evenementen op het gebied van de voetbalsport en andere takken van sport te organiseren;
d. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.


Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging loopt van een juli tot en met dertig juni.

Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn
toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Rechten en plichten verbonden aan het KNVB-lidmaatschap
Artikel 5
1. De vereniging en de KNVB kunnen, voorzover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de
KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een
voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen,
tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende
bestuur daartoe niet te machtigen.
2. De vereniging en de KNVB kunnen, voorzover dit in de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de
KNVB uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
3. Voorzover van toepassing gelden de in leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook
ten opzichte van de vereniging.
4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan
verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen.
6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de
redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
7. De leden zijn gehouden:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene
vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van
toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
c. de door de KNVB van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van de Fédération Internationale de
Football Association (FIFA) na te leven;
d. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Straffen verbonden aan het KNVB-lidmaatschap
Artikel 6
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, danwel met de
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de
vereniging worden geschaad.
b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede
met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van
de KNVB, danwel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van
overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en
bestraffing van overtredingen door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen.
Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als
organen van de vereniging te beschouwen.
3. a. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b te bestraffen,
is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan
aanwijst.
b. Indien in een Tuchtreglement geen ander orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een door het
bestuur opgelegde straf in beroep gaan bij de algemene vergadering, met inachtneming van het in het
Tuchtreglement of anders van het in lid 7 van dit artikel bepaalde.
4. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 onder a, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
- berisping;
- schorsing;
- royement (ontzetting uit het lidmaatschap);
- uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf
bepaald aantal wedstrijden;
- ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf
genoemde termijn uit te oefenen.
b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende
gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.
c. Een opgelegde straf wordt in het clubblad gepubliceerd.
5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één (1) jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat
een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met
uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een
brief met bericht van ontvangst met opgave van reden (en) van het besluit in kennis gesteld.
7. Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ontvangst van deze
kennisgeving in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij
geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen
zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de
geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door
het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een mei niet volledig aan zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten
voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met
opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen
stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs
Artikel 8
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het
donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale
omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin
geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies
Artikel 9
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.

Bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden
geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag
heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Onder een jaar wordt te
dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De
bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster
aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin
bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 16
zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 11
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 12
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de
penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
Algemene ledenvergaderingen

Artikel 13
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 14
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede
degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is
bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder
stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van
zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over
zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij
verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt
herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 15
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste
aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een
stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist,
dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door
een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 16
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze
algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en
over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer
hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder
lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering
niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste
twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich
op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 17
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt
of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening
van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de
bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van
een advertentie in ten minste één in de plaats van vestiging veel gelezen dag- of streekblad. De verzoekers
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de
notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de
stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging
Artikel 18
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle
stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige
doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door
de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening
Artikel 19
1. Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de
algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het
batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na
afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen
Artikel 20
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen
worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 5
van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling
Artikel 21
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 

______________________________________________________________________________________________

 • Sjonnies cafe
 • vd Wardt Hekwerken
 • McDonalds Ochten
 • Van Dam Wonen en Slapen
 • Welcom bij van Wolfswinkel
 • Van Eck & Oosterink communicatieregisseurs
 • Ter Wielen Vloertechniek
 • AMK Automaterialen
 • Snackmobiel Roodbeen
 • YourICT
 • Schuijl Adviseurs
 • G.van Kleef Bouwbedrijf
 • Damme Optiek & Optometrie
 • Hendriksen W.J. Juwelier
 • Cafe De Lamp
 • Roelofsen Installatiebedrijf
 • (Website)sponsor van DFS worden? Klik hier!
 • Restaurant Kesteren B.V.
 • GP Tuinen
 • Van Suilichem Communicatie
 • Boomkwekerij Batterijen
 • Schoonmaakbedrijf Rikla Service
 • KVS Productions
 • Van Doorn BV
 • Meximum Promotions
 • A. van Beynum Staalconstructies
 • Nieuw Elan
 • van Leeuwen Fitness & Fysiotherapie
 • ELAN
 • Inbeeld