Speler informatie -

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SUPPORTERSVERENIGING ’Heuzes 12de Kjel’

 

Artikel 1 Algemene Bepalingen

1. De vereniging draagt de naam “ Supportersvereniging Heuzes 12de Kjel’’

Artikel 2 Leden

1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap.

2. De vereniging kent leden vanaf 18 jaar.

3. Van deze leden wordt verwacht dat ze de reglementen en besluiten van organen

van de vereniging naleven en dat ze zich jegens elkaar en de vereniging gedragen naar

hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen van de vereniging

niet te schaden.

4. De vereniging behoudt het recht ten alle tijden iemand te weigeren tot het lidmaatschap.

Artikel 3 Contributie

1. De contributie bedraagt € 12,50 per seizoen/jaar, lopende van 1 september tot en met 31 augustus, voor de leden van de supportersvereniging

De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

2. De contributie dient voor 1 september van elk jaar betaald te worden, na een maand volgt een

aanmaning. Vervolgens dienen de leden zich schriftelijk voor het begin van het volgende

seizoen uit te schrijven, bij automatische incasso wordt het lidmaatschap automatisch

verlengd.

3. Leden die zich na 1 maart van het verenigingsjaar aanmelden als lid van de supportersvereniging behoeven voor het nog lopende seizoen maar de helft van de contributie (€ 6,25) te betalen.

4. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als

na een schriftelijke aanmaning niet aan alle geldelijke verplichtingen zijn voldaan.

Artikel 4 Straffen

1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan

wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of

waarvoor de belangen of de goede naam van de vereniging dan wel die van de

voetbalvereniging sv DFS worden geschaad.

2. In geval van een overtreding, als bedoeld in het eerste lid, kunnen door het bestuur de

volgende straffen worden opgelegd;

- Berisping

- Schorsing

- Royement (ontzegging uit het lidmaatschap)

3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd.

. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de

aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het

recht om in beroep te gaan.

4. a) Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,

reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging dan wel de

voetbalvereniging sv DFS op onredelijke wijze benadeelt.

b) Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk

door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave der reden(en) van het

besluit in kennis gesteld.

5. a) Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen

een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan, bij de

algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan de bevoegdheid delegeren

aan een commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn van het hangende beroep is

het lid geschorst.

b) Van de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep

open.

 

 

 

Artikel 5 Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, secretaris en penningmeester. Het

dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken

beslissingen. Zij is daarvan verantwoording schuldig aan het bestuur. Eventueel kan een

vierde lid benoemd worden: een vice-voorzitter. Een combinatie secretaris / vice-voorzitter is

ook mogelijk.

Artikel 6 Vergaderingen bestuur

1. Het bestuur vergadert eenmaal per vier weken en verder zo vaak als de drie bestuursleden of de

voorzitter dit nodig achten.

2. Bij spoed kunnen bestuursleden door het dagelijks bestuur (telefonisch, per e-mail )

geraadpleegd worden, op de eerstvolgende algemene bestuursvergadering wordt nader

gerapporteerd.

Artikel 7 Aftreden bestuur

1. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd door de algemene

ledenvergadering.

2. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat

steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur.

Artikel 8 Dagelijks bestuur

1. Voorzitter

Tot het takenpakket van de voorzitter behoort onder andere;

a) Leiden van de bestuur,- en ledenvergadering en regelen van de daar te verrichten

werkzaamheden

b) Sluiten van debatten, evenwel met de verplichting ze te heropenen, indien de

meerderheid van de aanwezige bestuursleden/stemgerechtigde leden dit wenst

c) Optreden als officieel vertegenwoordiger namens de vereniging bij externe

gesprekspartners

d) Uitoefenen van controle op de overige bestuursleden

en Mede ondertekenen van de notulen na goedkeuring en andere stukken waarop zijn

handtekening vereist is of hij dit nodig acht

2. Secretaris

Tot het takenpakket van de secretaris behoort onder andere;

a) Zorgen voor agendering, versturen van uitnodigingen en maken van notulen van alle

vergaderingen

b) Voeren van de correspondentie van de vereniging, zoveel mogelijk met en namens het

bestuur

c) Mede ondertekenen van de notulen na goedkeuring en van andere stukken welke de

vereniging uitgaan en waarop de handtekening vereist is

d) Houden kopieën van alle in,- en uitgaande stukken

e) Bijhouden van de ledenlijsten

f) Uitbrengen van een secretarieel jaarverslag op de algemene ledenvergadering

g) Beheren en verantwoorden van het verenigingsarchief

h) Onmiddellijk doorgeven van de kennisgevingen welke voor het bestuur of commissie(s)

zijn

i) Publicatie van bestuursbesluiten

3. Penningmeester

Tot het takenpakket van de penningmeester behoort onder andere;

a) Adequate registratie en beheer van alle financiële feiten en periodieke evaluatie van de

financiële taakstellingen en begrotingen

b) Beheer van de verenigingsgelden en zorg dragen voor de inning van aan de vereniging

toekomende baten

c) Uitbrengen van een financieel verslag voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering en in

overleg met het bestuur samenstellen en tevens op deze vergadering indienen van een

begroting van ontvangsten en uitgaven voor het komende boekjaar

d) Aan bestuursleden en leden van de kascontrole commissie verstrekken van alle gewenste

inlichtingen omtrent het beheer en hen inzage geven in de boeken indien dit wordt

verlangd

e) Het opnemen van kasgeld en grote bedragen vanaf € 500,00 voor het aanvullen van

voorraden gebeurt altijd door de penningmeester en een van de andere bestuursleden

Artikel 9 Vice-voorzitter

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal taken van

de voorzitter op zich nemen.

Artikel 10 Overige bestuursleden

De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en nemen indien

nodig hun werkzaamheden over.

Artikel 11 Besluitvorming

Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de stem van

de voorzitter de doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een andere meerderheid

voorschrijven.

Artikel 12 Commissies

Het bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken.

Artikel 13 Wijziging huishoudelijk reglement

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld door de algemene

ledenvergadering met een gewone meerderheid van de stemmen. Voorstellen tot wijziging

gaan uit van het bestuur of tenminste 5 % van de leden.

Artikel 14 Schade

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade toegebracht of mede veroorzaakt aan de vereniging of haar bezittingen veroorzaakt door een lid. De schade zal dan door het bestuur op het lid verhaalt worden.

Artikel 15 Slotartikel

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur

2. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur

Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeen roepen als ze een

dergelijk besluit met de andere leden willen bespreken.

 

 • YourICT
 • Boomkwekersteam
 • Rikken Metaal
 • van Leeuwen Fitness & Fysiotherapie
 • Hendriksen W.J. Juwelier
 • Roelofsen Onroerend Goed B.V.
 • MeijTon
 • Burglandbouw
 • Van Eck & Oosterink communicatieregisseurs
 • Roelofsen G.J. Bommkwekerij
 • Inbeeld
 • Hazet autobedrijf
 • Roelofsen Installatiebedrijf
 • Meximum Promotions
 • SANDERS makelaardij.
 • vd Wardt Hekwerken
 • Mijn Kapper
 • Bouwbedrijf Tornbroers BV
 • Wienerberger Steenfabriek Wolfswaard
 • Kegelaar's transportbedrijf Opheusden
 • Snackmobiel Roodbeen
 • Geurts Conserven
 • Ter Wielen Vloertechniek
 • Ganseman G.B. Systeemplafonds
 • JobXion BV
 • LDL-BULK HANDLING
 • Actief Atoschade Spuitbedrijf
 • Loonwerkbedrijf en Boomkwekerij G. Brienesse VOF
 • Restaurant 't Veerhuis
 • Formido Bouwmarkt