• Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.
 • Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint.
 • Contributie seizoen 2022- 2023

  Categorie

  Per maand (incasso)

  Kwartaal (incasso)

  Halfjaar (incasso)

  Jaar (factuur)

  Senioren vanaf 19 jaar

  € 18,00

  € 54,00

  € 105,00

  € 236,00*

  Junioren 14 t/m 18 jaar

  € 15,00

  € 45,00

  € 90,00

  € 200,00*

  Pupillen 7 t/m 13 jaar

  € 13,75

  € 41,25

  € 82,50

  € 185,00*

  Minipupillen 5 t/m 6 jaar

  € 9,50

  € 28,50

  € 57,00

  € 134.00*

  Kabouters  0 tot 4 jaar

  € 0.00

  € 0.00

  € 0.00

  € 9,50

  Verenigingslid sv DFS

  € 11,50

  € 34,50

  € 69,00

  € 138,00

  Donateur sv DFS

  € 10,00

  € 30,00

  € 60,00

  € 120,00

   

   

  * Exclusief € 20 administratie / inschrijfkosten kosten per jaar.

  Deze kosten worden in twee termijnen(november en mei) geïncasseerd.
  Zijn er meerdere jeugdleden in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar uit één gezin lid dan wordt er maar voor één kind administratiekosten berekend. 

  Artikel 16, contributie

  1. Onder contributie wordt verstaan het periodiek door een lid van een vereniging bij te dragen bedrag aan de vereniging voor het behouden van zijn of haar lidmaatschap.

  Artikel 16a, wijze van betaling

  1. Vooraf te betalen per automatisch incasso, de incassatie periodes zijn 1e dag van de maand, kwartaal of jaar. Ook is het mogelijk om de jaarcontributie handmatig per factuur te betalen. De factuur wordt in de maand juli verstuurd en dient voor 1 september betaald te zijn, niet betaald betekent dat het betreffende lid afgemeld wordt bij de KNVB/KNGU. Uitzondering op deze regel zijn de betalingen door het Jeugdfondssport en cultuur.
  2. Leden die een machtiging hebben afgegeven voor een automatisch incasso, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvoor het incasso is afgegeven.
  3. Indien de bank de afgeschreven gelden om wat voor reden dan ook storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven, zal de vereniging een herinneringscontributienota verhoogd met € 2,50 administratiekosten verzenden, teneinde het lid alsnog in de gelegenheid te stellen aan zijn of haar contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op 14 dagen na verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 16b lid 3 gestart worden.
  4. Leden die hun contributie handmatig per factuur betalen, dienen hun contributie 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.
  5. Leden die niet voldaan hebben aan het gestelde in artikel 16.4 krijgen een herinneringscontributienota verhoogd met € 2,50 administratiekosten. De vervaldatum wordt gesteld op 14 dagen na verzenddatum.
  6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
  7. Bij de actieve spelende leden worden er behalve contributie ook de verplichte administratiekosten aan de KNVB en KNGU (contributie, wedstrijdgelden, verzekeringen, etc.) doorberekend. Deze administratiekosten worden 2x per jaar geïnd. De hoogte van de aanvulling op de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
  8. Ereleden en leden van Verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

   

  Artikel 16b, te late betaling

  Achterstand in de betaling van de contributies en/of boetes leidt automatisch tot een speelverbod. De desbetreffende speler ontvangt een maal een herinneringsnota, waarin verzocht wordt het bedrag per omgaande te voldoen. De administratiekosten van deze herinneringsnota zijn € 2,50. Indien er dan nog niet betaald wordt, dan zal dit direct leiden tot een speel- en trainingsverbod. Pas zodra de hele nota betaald is, zal het speelverbod worden opgeheven.

  1. Mocht het onder bepaalde omstandigheden onmogelijk c.q. moeilijk zijn tijdig de contributie te voldoen dient contact op genomen worden met de penningmeester om eventueel een regeling te treffen. Indien een regeling wordt getroffen dient deze ook strikt te worden nageleefd. In het geval dit niet gebeurt, zal het bestuur alsnog kunnen beslissen tot schorsing over te gaan.
  2. Als de openstaande nota niet wordt voldaan, zal het innen van de openstaande vordering overgedragen worden aan een incassobureau, de daarbij gemaakte kosten komen ten laste van het betreffende lid.

   Artikel 16c, boetes

  1. Boetes welke aan een lid persoonlijk door de KNVB zijn opgelegd, worden aan het betreffende lid doorberekend. Inning van de boete gebeurt altijd door middel van een incasso.
  2. Boetes welke door de KNVB aan een team zijn opgelegd, worden voorgelegd aan het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur kan besluiten of en in welke mate de boete verhaald wordt op een of meerdere leden van het betreffende team. Inning van de boete gebeurt altijd door middel van een incasso.
  3. Indien de boete niet binnen 14 dagen wordt betaald kan het verenigingsbestuur het betreffende lid een train en/of een speelverbod opleggen. Het train en/of een speelverbod wordt direct opgeheven wanneer er alsnog is betaald.

  Artikel 16d, uitzonderingen bij het betalen van contributie

  1. Indien een lid door een (langdurige) blessure, ziekt of ongeval met een lange revalidatieperiode van tenminste 6 maanden niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de contributie gerestitueerd worden. Hiertoe dient het betreffend lid schriftelijk een verzoek met redenen omkleed in bij het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur neemt hier een besluit over, dit besluit is onbetwistbaar.
  2. Zwangerschap van vrouwelijke leden is een reden tot gedeeltelijke restitutie van contributie.
  3. Gedeeltelijke restitutie van de contributie betekend dat de verschuldigde contributie na een periode van 6 maanden wordt aangepast naar die van een verenigingslid.

   

   

  Versie 28-8-2022