• Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.
 • Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint.
 • Privacy Policy sv H12K

  sv Heuzes 12de Kjel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. sv Heuzes 12de Kjel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn    

    verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal

    nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 

    van uw persoonsgegevens;

  - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de

    beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

    uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen

    en deze respecteren.

  Als sv Heuzes 12de Kjel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van leden

  Voor de verwerking van de ledenadministratie  kan sv Heuzes 12de Kjel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  - NAW-gegevens;

  - Relatienummer (indien bekend);

  - Geslacht;

  - Geboortedatum, -plaats en -land;

  - Telefoonnummer(s);

  - E-mailadres(sen);

  - Pasfoto (digitale spelerspas);

  - Nationaliteit(en);

  - Legitimatietype en -nummer (ter controle);

  - Tak van sport.

  Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

  Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door sv Heuzes 12de Kjel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  - Administratieve doeleinde;

  - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

  - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  - De overeengekomen opdracht;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan sv Heuzes 12de Kjel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  - Voornaam;

  - Tussenvoegsel;

  - Achternaam;

  - (Zakelijk) Telefoonnummer;

  - (Zakelijk) E-mailadres;

  - Geslacht.

  Uw persoonsgegevens worden door sv Heuzes 12de Kjel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële

    administratie voor maximaal 7 jaar.

  Beeld en Geluid

  Op ons sportpark kunnen er tijdens de trainingen, wedstrijden en/of activiteiten bij of van sv Heuzes 12de Kjel of sv DFS regelmatig beeld- en geluidopnames (ook video-opnames) worden gemaakt. Dit kunnen elftalfoto’s zijn, maar ook actiefoto’s waarop leden van sv Heuzes 12 de Kjel/sv DFS, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen voor op de website, sociale media en/of app worden gebruikt.

  Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via heuzes12dekjel@gmail.com kenbaar te worden gemaakt. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden bewerkt of verwijderd. sv Heuzes 12de Kjel heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actie- of sfeerbeelden of als het een afbeelding betreft die als nieuws(waarde) kan worden beschouwd, waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

  Binnen de EU 

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Bewaartermijn

  sv Heuzes 12de Kjel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  - Alle personen die namens sv Heuzes 12de Kjel van uw gegevens kennis kunnen nemen,

    zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  - We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar  

    aanleiding toe is;

  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke

    of technische incidenten;

  - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

  - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

    persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  sv Heuzes 12de Kjel

  Smachtkamp 85

  4043 LM Opheusden

  Email: heuzes12dekjel@gmail.com

  Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2018