• Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.
 • Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint.
 • Privacyverklaring sv DFS

  Omnisport vereniging  sv DFS hierna te noemen ’sv DFS’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. sv DFS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

  - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

  - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn

    voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

     persoonsgegevens;

  - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van

    uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

    doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

     respecteren.

  Als sv DFS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Lees hier de Complete Privacy Policy